Đạo từ của Hoà Thượng Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

 

Trong lời đạo từ gửi tới Tăng, Ni, đại biểu dự Đại hội, Phật tử Việt Nam ở trong và nước ngoài, đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhắc lại thời điểm năm 1981, khi chư Tôn đức Trưởng lão của 9 hệ phái Phật giáo từ Bắc tới Nam một lòng muốn thống nhất ngôi nhà chung Phật giáo sau khi nước nhà được thống nhất. 

Hoà Thượng nêu ra mối lưu tâm của Đức Đệ Nhất Pháp chủ về vấn đề giáo dục Tăng Ni , khế hợp với lời dạy của Tổ Khánh Hòa là người đầu tiên mở ra con đường chấn hưng Phật giáo “có chùa mà không có Tăng, coi như không có; có Tăng mà Tăng thất học thì lại càng nguy hiểm hơn nữa”. Hoà Thượng Pháp chủ còn chia sẻ những lời uỷ thác của Hoà Thượng Đệ tam Pháp chủ đến Ngài: “tôi đã lớn tuổi, muốn làm nhiều việc nhưng không thể làm được, mong Hòa thượng cùng chư tôn đức trong Hội đồng Chứng minh cố gắng xây dựng Hội đồng Giám luật để chấn chỉnh đạo phong của Tăng, Ni. Nếu đạo phong, cốt cách mà khiếm khuyết thì làm tổn thương cho Giáo hội không ít”.

Theo Đức Pháp chủ, giáo dục và đạo hạnh là hai việc quan trọng nhất mà 2 vị Pháp chủ để lại. Vì vậy, Đại hội lần này đặt vấn đề trí tuệ và kỷ cương lên hàng đầu. Có trí tuệ mới có kỷ cương, có trí tuệ mới thấy được những gì đang làm, để tạo sự đoàn kết trong Giáo hội, từ đó xây dựng cương lĩnh lãnh đạo từ trên xuống dưới, mọi người hòa hợp trong giáo pháp của Đức Phật.

Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ kỳ vọng Tăng, Ni, Phật tử trong Đại hội có trách nhiệm tiếp tục phát triển những điều tốt, khắc phục những điều chưa tốt để trở thành nhân tố tốt trong Giáo hội, trong xã hội, từ đó phát hiện thêm những nhân tài trong Phật giáo để đề đạt vào chức danh của Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, chung sức xây dựng Giáo hội tốt đẹp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *